prof. MUDr. Štefan Lukačín, CSc. – odborný konzultant našej kliniky

Pre Sanatórium Helios Košice pracuje ako odborný konzultant špičkový odborník, prof. MUDr. Štefan Lukačín, CSc. Individuálnu konzultáciu s ním si možno dohodnúť prostredníctvom MUDr. Petra Hladkého.

Profesor MUDr. Štefan Lukačín, PhD (1940), po promócii na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 1963 po krátkom pobyte na Chirurgickej klinike LF v Košiciach, venoval celý svoj profesionálny záujem práci v odbore gynekológia a pôrodníctvo.

Začínal pod vedením prof. Schwarza na Gynekologickej klinike LF v Košiciach. Potom už bol blízkym spolupracovníkom profesora Poradovského. Pod jeho vedením získal postupne všetky potrebné stupne odbornosti a venoval sa klinickému výskumu. Postupne po prechode zo zdravotníctva do školských služieb ako učiteľ na Lekárskej fakulte UPJŠ obhájil vedeckú hodnosť, hodnosť docenta a profesora.
Vo vedeckej práci sa venoval najmä problematike predčasného pôrodu a komplikáciám tehotnosti, ohrozujúcim zdravie a život tehotnej a rodičky. Prednostom kliniky sa stal v r. 1988 a v tejto funkcii pracoval do r. 2005. V tom čase zastával aj funkciu krajského odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre Východoslovenský kraj, neskôr Košický kraj.

Aj v tejto funkcii bolo jeho primárnym záujmom zlepšovanie perinatálnych výsledkov ako základných parametrov starostlivosti o reprodukčné zdravie. Pod jeho vedením klinika získala najmodernejšie prístrojové vybavenie diagnostiky ohrozenia plodu,  tehotnej  a rodičky.
Najvýznamnejším krokom však asi zostáva obhajoba a prijatie programu USAID spolupráce kliniky s pracoviskami Gynekologickej kliniky Lekárskej fakulty Braunovej univerzity v Providence (RI) v USA.

Viac ako 30 lekárov a zdravotných sestier košickej kliniky od r. 1995 do r. 2000 pravidelne navštevovali tieto nádherne vybavené klinické jednotky a recipročne na pracovisku v Košiciach prijímali amerických kolegov a kolegyne a spolupracovali s nimi priamo pri pacientkach a rodičkách.
Aj po odchode do dôchodku prof. Lukačín zostal aktívny v klinickej a pedagogickej práci. Okrem práce pre Sanatórium Helios pracuje na 3. gyn.-pôr. klinike LF UPJŠ a Nemocnici Košice – Šaca a.s., 1.súkromnej nemocnici naďalej pracuje ako klinický gynekológ a vedie výučbu mladých adeptov medicíny na Lekárskej fakulte UPJŠ.